Usaglašeni novi prijedlozi mjera za izradu akcionog plana u okviru Partnerstva za otvorenu vlast BiH

Radi se o međunarodnoj inicijativi koja je pokrenuta 2011. godine, a koja države članice obavezuje da ostvare napredak u oblastima transparentnosti, osnaživanja učešća građana u vlasti, borbe protiv korupcije i uvođenja novih tehnologija.

Sastanak je organizovan na inicijativu neformalne mreže nevladinih organizacije koje zagovaraju učešće BiH u globalnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast (Transparency International BiH, Centar za zastupanje građanskih interesa, Centar za društvena istraživanja Analitika, Udruženje građana "Zašto ne", Centar za istraživačko novinarstvo), a pozivu za učešće na radnom sastanku odazvali su se predstavnici javnih institucija, kao i predstavnici drugih nevladinih organizacija iz BiH.

Na sastanku je raspravljano o ključnim prioritetima u oblasti otvorenosti vlasti BiH, te konkretnim mjerama i aktivnostima koje javne institucije, u saradnji sa civilnim sektorom, trebaju poduzeti kako bi se unaprijedila transparentnost vlasti te povećalo učešće građana u procesu donošenja odluka od javnog interesa.

Stoga su na ovom sastanku istaknute i formulirane mjere koje predviđaju pokretanje centralnih portala za objavu otvorenih podataka u BiH,  uspostavljanje online platforme na nivou BiH i entiteta za obavljanje konsultacija u procesu donošenja zakona i drugih propisa, te unapređenje primjene zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti.

Svi definisani prijedlozi mjera dostupni su za komentarisanje na stranici Partnerstvo za otvorenu vlast Bosne i Hercegovine. Putem ove stranice, svi zainteresirani mogu prijaviti svoje učešće za naredni sastanak za formuliranje prijedloga mjera za izradu OGP akcionog plana BiH, koji će se održati 18. septembra 2015. godine u Sarajevu, na kojem će se, između ostalog, razgovarati o fiskalnoj transparentnosti, radu javnih preduzeća, planovima integriteta i dr.