Fakti

Poreski klin u Bosni i Hercegovini

2015

Fakti Analitike donose pregled visine poreskoga klina u BiH i karakteristike njegove progresivnosti u dva entiteta, te komparaciju visine poreskoga klina u BiH sa prosječnom visinom poreskoga klina u zemljama članicama OECD-a.

Fakti

Politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini

2015

Fakti Analitike sumiraju neke od rezultata istraživanja provedenog za potrebe studije Fleksibilan rad u nefleksibilnom okruženju: reforme institucija tržišta rada u Bosni i Hercegovini u komparativnoj perspektivi u oblasti politika zapošljavanja.

Fakti

Rezultati ankete: Nastavljen trend nepovjerenja građana u političke partije i institucije vlasti u Bosni i Hercegovini

2015

Analitika već treću godinu provodi istraživanje o povjerenju građana u institucije vlasti, političke aktere i druge organizacije u BiH.

Izvještaj

Fleksibilan rad u nefleksibilnom okruženju: Reforme institucija tržišta rada u Bosni i Hercegovini u komparativnoj perspektivi

Mirna JusićFleksibilan rad u nefleksibilnom okruženju: Reforme institucija tržišta rada u Bosni i Hercegovini u komparativnoj perspektivi
2015

U izvještaju "Fleksibilan rad u nefleksibilnom okruženju" se, u svjetlu aktuelnih socioekonomskih reformi u BiH, analiziraju trendovi, dinamika i značajniji instituti bh. tržišta rada u komparativnoj perspektivi.

Komentar

Specifičnosti dokazivanja mobinga u parničnom postupku

Mario Reljanović
2015

Komentar M. Reljanovića nastoji prikazati ključne parametre dokazivanja mobinga u parničnom postupku, što je od velike važnosti jer njihovo pravilno razumijevanje i primjena u parničnim postupcima mogu garantovati bolju sudsku praksu u ovoj oblasti.

Vodič za otvorenu vlast – "Otvoreni javni podaci" i "Upravljanje zapisima"

"Vodič za otvorenu vlast" sadrži praktične smjernice za izradu akcionih planova za implementaciju globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Vodič je nastao kao rezultat rada nekoliko organizacija civilnog društva okupljenih oko Inicijative za transparentnost i odgovornost (Transparency and Accountability Initiative).

Blog

Transparentna istraživanja i pristupačni podaci: trend vrijedan pažnje

Tea Hadžiristić
2015

Novi trendovi u transparentnosti istraživanja i podataka ukazuju na to koliko je tehnologija uticala na akademski svijet. Naime, jedna od novijih tema kojom se bave društvene nauke je tzv. inicijativa DA-RT, što je skraćenica za Data Access and Research Transparency ili pristup podacima i transparentnost istraživanja. DA-RT je pokušaj da se otklone manjkavosti istraživanja u društvenim naukama kao što su nedostatak transparentnosti, nedostatak replikabilnih rezultata istraživanja, slabost metodoloških alata, kao i posljedice koje ovi nedostaci imaju po legitimitet same naučne discipline. Politolog i profesor Andrew Moravcsik spada među najistaknutije zagovarače ove inicijative i tvrdi kako nove tehnologije zahtijevaju da društveni naučnici aktivno osiguravaju transparentnost svojih istraživanja. Navodi da je transparentnost istraživanja ključna za vjerodostojnost discipline pred stručnom i općom javnosti i da će društvene nauke ozbiljnije shvatati ako se fokusiraju na replikabilnost rezultata.

Policy brief

Pravo na pristup informacijama u BiH: Ka efektivnijem institucionalnom okviru

2015

Pravo na pristup informacijama u Bosni i Hercegovini nije na odgovarajući način zaštićeno, budući da institucije koje su zadužene za nadzor provedbe zakonâ o slobodi pristupa informacijama u BiH ne posjeduju snažne kontrolne mehanizme niti resurse za provođenje nadzora u ovoj oblasti.

Ovo je jedan od zaključaka policy briefa "Pravo na pristup informacijama u BiH: Ka efektivnijem institucionalnom okviru", koji analizira kako je na institucionalnom nivou riješeno pitanje nadzora i provedbe zakonâ o slobodi pristupa informacijama u BiH, te koje su slabe tačke postojećeg sistema.

Blog

Pridruženje zapadnog Balkana EU nakon 2015: Da li je bitnije putovanje od destinacije?

Tea Hadžiristić
2015

Od pridruženja Hrvatske Evropskoj uniji (EU) 2013. godine, perspektive članstva u EU za druge zemlje zapadnog Balkana postale su neizvjesne, dok neki tvrde da je cijeli proces proširenja EU u zastoju. Čini se da EU pati od takozvanog ‘umora od proširenja’, gdje je evidentno da je entuzijazam za proširenje oslabio usljed ekonomske krize, brige individualnih evropskih država o migraciji, preopterećenosti država članica socijalnim izdacima i loših iskustava u ranijim procesima pridruženja. Naprimjer, ulazak Bugarske i Rumunije u EU, prije nego što su ove države zadovoljile kriterije pristupa, doveo je do evidentnih problema kada je riječ o njihovom poštivanju pravne stečevine EU.

Blog

Deset etičkih principa u istraživanjima javnih politika

Emir Efendić
2015

Provođenje istraživanja u domenu javnih politika neizbježno podrazumijeva i razmatranje pitanja etičke prirode. Takva pitanja se, između ostalog, mogu odnositi na sudionike istraživanja, na potencijalne konflikte interesa istraživača, autora ili izdavača, na pristup podacima, na poštivanje autorskih prava i na poštivanje metodoloških pretpostavki kvalitetnog istraživanja. Shodno tome, istraživanja javnih politika trebala bi poštivati osnovne etičke principe koji se obično primjenjuju i u različitim naučno-istraživačkim disciplinama i istraživanjima tržišta.

Policy brief

Transparentne javne nabavke u BiH: Nova rješenja za stari problem

2015

Ovaj policy brief nudi uvid u glavne prepreke transparentnosti u oblasti javnih nabavki, posebno u svjetlu međunarodnih standarda i komparativnih praksi, prvenstveno se fokusirajući na postojeća zakonska i institucionalna rješenja u ovoj oblasti.

Izvještaj

Transparentnost javnih nabavki u BiH: Između teorije i prakse

2015

Ovaj izvještaj ima za cilj analizirati u kojoj mjeri zakonski okvir u Bosni i Hercegovini osigurava transparentnost u cjelokupnom procesu javnih nabavki, od faze planiranja do realizacije ugovora.

Prijedlog

Reforme tržišta rada u BiH: Fleksibilnost bez sigurnosti?

2015

Policy memo Analitike ukazuje na aktuelne rasprave i iskustva država Evrope u domenu tržišta rada, s posebnim osvrtom na debatu o fleksibilnosti i sigurnosti, a koje mogu poslužiti za bolje razumijevanje trenutne situacije i pomoći u definiranju pristupa reformama u BiH.

Izvještaj

Analiza pravne zaštite u postupcima javne nabave u Bosni i Hercegovini

Stanka Pejaković
2015

Ova analiza nastoji da pruži odgovor na pitanje udovoljava li postojeći zakonski okvir u BiH zahtjevu učinkovite pravne zaštite u postupcima javne nabave iz perspektive relevantnih standarda prava Evropske unije. U tom smislu, studija predlaže moguće zakonodavne intervencije, koje bi, s obzirom na relevantno europsko i usporedno pravo, mogle poboljšati normativno uređenje pravne zaštite u postupcima javne nabave u BiH.

Prijedlog

Preporuke za unaprjeđenje pravne zaštite u postupcima javne nabave u Bosni i Hercegovini

Stanka Pejaković
2015

Ovaj policy memo ima za cilj ukazati na ključne nedostatke u zakonskom okviru koji regulira pravnu zaštitu u postupcima javne nabave u BiH, te ponuditi preporuke za prevazilaženje uočenih nedostataka.

Prijedlog

Preporuke za unapređenje Zakona o zabrani diskriminacije

2015

Novi policy memo Analitike ima za cilj da ukaže na ključne nedostatke koje bi trebalo otkloniti u okviru predstojećih aktivnosti vezanih za izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije i ponudi niz preporuka kako bi se to moglo učiniti. Preporuke su formulirane prevashodno iz perspektive najboljeg interesa žrtava diskriminacije i stimuliranja efektivnog korištenja mehanizma sudske i zaštite od strane Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

Komentar

Diskriminacija na osnovu mjesta prebivališta: Koliko razlike u tretmanu je dozvoljeno?

Aleksandra Ivanković
2015

Novi komentar Analitike tematizira kompleksno pitanje diskriminacije po teritorijalnom osnovu. U komentaru se ističe da instrumenti koji omogućavaju zaštitu od diskriminacije, generalno govoreći, moraju biti dovoljno fleksibilni da bi mogli odgovoriti na promijenjene okolnosti i nove oblike različitog tretmana građana, ali i da sudske instance u BiH tek treba da iznađu prave odgovore na brojna i kompleksna pitanja koja se postavljaju u pogledu teritorijalne pripadnosti kao osnova diskriminacije.

Komentar

Osnovni principi i dokazivanje “ostalih oblika diskriminacije” prema Zakonu o zabrani diskriminacije

Aleksandra Ivanković
2015

Novi komentar Analitike ima za cilj da ukaže na ključne specifičnosti ostalih oblika diskriminacije i njihovog dokazivanja, koje bi i sudije, ali i zastupnici žrtava diskriminacije trebali imati u vidu u njihovom djelovanju u sudskim postupcima za zaštitu od diskriminacije.

Prijedlog

Kako pristupiti izradi akcionog plana Bosne i Hercegovine u okviru Partnerstva za otvorenu vlast?

2015

Nakon što je Bosna i Hercegovina (BiH) 24. septembra 2014. godine postala 65. članica multilateralne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP), od nje se očekuje da do kraja juna 2015. godine izradi akcioni plan sa listom aktivnosti i prioriteta u oblastima transparentnog i odgovornog rada vlasti, učešća građana u procesu donošenja odluka, te korištenja novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija za povećanje otvorenosti vlasti.

Policy brief

Mjesne zajednice u Bosni i Hercegovini: Potencijal zanemarenih institucija

Mirna Jusić
2015

Rezultati istraživanja o mjesnim zajednicama (MZ) u Bosni i Hercegovini (BiH), prezentirani u ovom sažetku, ukazuju na to da je njihovo učešće u različitim lokalnim pitanjima od direktne važnosti za potrebe stanovnika zajednice. Istraživanje također ukazuje na različite moguće uloge koje bi MZ mogle obavljati u zavisnosti od potreba zajednice.