Komentar

Pravo na obrazovanje bez diskriminacije: slučaj “Vrbanjci”

Dženana Radončić
2017

Donošenje nastavnog plana i programa koji ne predviđa niti adekvatno uvažava nacionalnu grupu predmeta za manjinski konstitutivni narod, uprkos tome što zakon na kojem je takav plan i program utemeljen proklamira načelo zabrane diskriminacije, predstavlja kršenje prava na obrazovanje. 

Radni materijal

Budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u Srbiji

Davor Marko
2017

Ova studija razmatra status, ulogu i glavne izazove reforme javnih radiotelevizijskih servisa u Srbiji. Nakon tekućih rasprava o ulozi javnih radiotelevizijskih servisa u promjenjivom okruženju, utvrđeno je da su rasprave o statusu, ulozi i budućnosti javnih radiotelevizijskih servisa u Srbiji daleko iza onih na globalnoj razini.

Policy brief

Skrb o skrbnicima: analiza politika neformalne njege u Bosni i Hercegovini

2016

Osobe koje pružaju neformalnu njegu nisu prepoznate u sistemu dugoročne njege u Bosni i Hercegovini (BiH). Postojeće mjere iz domena dugoročne njege su primarno usmjerene na osobe kojima je potrebna njega, pri čemu su potrebe neformalnih njegovatelja skoro u potpunosti zanemarene. 

Fakti

Skrb o skrbnicima: Analiza politika neformalne njege u Bosni i Hercegovini

2016

S obzirom na nerazvijenost i brojne nedostatke u formalnom sistemu dugoročne njege u Bosni i Hercegovini (BiH), koji se prvenstveno ogledaju u ograničenom pristupu uslugama i nedostatnim novčanim davanjima korisnicima, teret skrbi o osobama kojima je potrebna dugoročna njega uglavnom je prebačen u sferu neformalne njege. Uprkos tome, neformalni njegovatelji su potpuno zanemareni u politikama dugoročne njege i nemaju nikakvu podršku – u vidu usluga ili novčane kompenzacije – koji bi olakšali zadatak pružanja njege ili poboljšali blagostanje neformalnog njegovatelja.

Osvrt

Potencijal medijacije u slučajevima diskriminacije u Bosni i Hercegovini

Kosana Beker
2016

Medijacija u slučajevima diskriminacije još uvijek relativno nov način rješavanja situacija sporova i povreda, kako u zemljama EU tako i u regiji. U Bosni i Hercegovini, ovaj postupak nije dovoljno promovisan, stranke nisu dovoljno upoznate sa istim, a sudovi i drugi akteri stranama rijetko nude mogućnost da sporove riješe medijacijom.

Osvrt

Kako do adekvatne strategije za prevenciju i borbu protiv diskriminacije?: moguće lekcije za Bosnu i Hercegovinu

Vesna Pirija
2017

Većina država u regionu pristupila je izradi i usvajanju strategija za prevenciju i borbu protiv diskriminacije, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Naime, planom rada za 2016. godinu, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH predvidjelo je izradu strategije za prevenciju i borbu protiv diskriminacije BiH.  

Komentar

Roditeljsko pravo ili segregacija?: “dvije škole pod jednim krovom” pred dva suda u dva kantona

Aleksandra Ivanković
2017

Iako je razdvajanje djece po etničkom principu pogrešno i u suprotnosti sa elementarnim pravima djeteta, Ustavom Bosne i Hercegovine i brojnim odredbama međunarodnih konvencija koje garantuju ljudska prava, praksa segregacije u školama i dalje je prisutna.

Izvještaj

Transformativna uloga Ustavnog suda Republike Hrvatske: Od ex-YU do EU

2016

Fokusirajući se na djelovanje Ustavnog suda Hrvatske, ovaj rad ima za cilj da analizira obim aktivizma Suda u polju tranzicijske ustavne pravde, te njegove uspjehe i propuste u promicanju tranzicije od socijalističkog uređenja ka modernoj ustavnoj demokratiji.

 

Izvještaj

Obećavajuće prve godine rada: Transformativna uloga Ustavnog suda Kosova

2016

Rad tematizira položaj i ulogu Ustavnog suda Kosova kao zaštitnika kosovske demokratije u nastajanju, analizirajući eksterne i interne faktore koji su doprinijeli snažnom glasu i utjecaju Suda na ustavni i politički sistem Kosova. 

Izvještaj

Tranformativna uloga Ustavnog suda Makedonije

2016

Ovaj rad analizira poziciju, nadležnosti, institucionalnu strukturu, djelovanje i jurisprudenciju Ustavnog suda Makedonije kao kreatora politika, identificirajući i elaborirajući propuštene prilike u davanju doprinosa demokratskoj tranziciji i konsolidaciji.  

Izvještaj

Uloga Ustavnog suda Srbije u periodu tranzicije

2016

Rad analizira ulogu Ustavnog suda Srbije u procesu demokratske tranzicije, pojašnjavajući njegovu marginalnu i marginaliziranu ulogu u ustavnom i političkom sistemu, te razmatrajući utjecaj brojnih internih i eksternih faktora na poziciju i rezultate rada ovog Suda. 

Izvještaj

Razmatranje uloge ustavnih sudova u post - jugoslavenskim tranzicijama: konceptualni okvir i metodološka pitanja

Edin Hodžić
2016

Uvodni tekst nudi pregled ključnih teorijskih postavki o ulozi ustavnih sudova u demokratskoj tranziciji, te predstavlja metodološke izazove i moguće načine evaluiranja uloge ustavnih sudova u tranizicijskim kontekstima.

Nerazvijena tržišta rada, neadekvatne javne politike: aktivne politike zapošljavanja u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji

Nezaposlenost je jedan od gorućih društvenih problema u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Unatoč tome, aktivne politike zapošljavanja u sve tri zemlje su još uvijek nedovoljno razvijene.

Izvještaj

Sud kao kreator politika?: Uloga i efekti Ustavnog suda BiH u demokratskoj tranziciji i konsolidaciji

Nedim Kulenović
2016

U dosluhu sa novijim teorijama o poziciji i ulozi ustavnog sudovanja u demokratskom sistemu, ova studija nudi cjelovitu analizu djelovanja Ustavnog suda BiH u posljednjih dvadeset godina. U pravoj poplavi površnih i parcijalnih ocjena i analiza, u kojima se gotovo u potpunosti zanemaruje pitanje kvaliteta rada i odluka ovog Suda, vjerujemo da će upravo perspektiva koju donosi ova studija doprinijeti razumijevanju njegove uloge u ustavnom i političkom sistemu BiH, kao i argumentiranoj raspravi o sadašnosti i budućnosti ove iznimno važne institucije u bh. kontekstu.

Izvještaj

Između slobode i restrikcija: zakonski okvir slobode okupljanja u BiH

2016

Izvještaj pokazuje da brojna rješenja zakona koji reguliraju slobodu mirnog okupljanja u BiH nisu u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim praksama u ovoj oblasti, te nudi konkretne preporuke u cilju njihovog unapređenja.  

Izvještaj

Kvadratura antidiskriminacijskog trougla u BiH - zakonski okvir, politike i prakse 2012-2016.

Mario ReljanovićAida MalkićMidhat IzmirlijaEdin HodžićDženana Radončić
2015

Zakonom o zabrani diskriminacije, koji je donesen 2009. godine, uspostavljen je pravni i institucionalni okvir za borbu protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini. No, njegovu primjenu i dalje prate brojni izazovi. 

Izvještaj

Proaktivna transparentnost u Bosni i Hercegovini: Od principa do prakse

Ova studija daje uvid u trenutno stanje kada je riječ o proaktivnom objavljivanju informacija javnih institucija u BiH, te identificira ključne faktore koji utječu na razvoj proaktivne transparentnosti u BiH.

Policy brief

Razvoj proaktivne transparentnosti u Bosni i Hercegovini: Ključni faktori (ne)uspjeha

2016

Rezultati istraživanja, prezentirani u ovoj publikaciji, pokazuju da je većina institucija na web stranicama ne objavljuje relevatne informacije o svom radu, a ne postoje ni adekvatne javne politike niti institucionalna spremnost za primjenu principa proaktivnog objavljivanja informacija.

Fakti

Primjena standarda proaktivne transparentnosti u institucijama BiH: Nekoliko primjera dobre prakse

Unatoč generalno lošim rezultatima kada je riječ o proaktivnoj transparentnosti institucija na nivou BiH, istraživanje Analitike je pokazalo da ipak postoje određene institucije koje su uspostavile dobre prakse u ovom domenu. 

Policy brief

Antidiskriminacijske mjere bez mjerenja: prikupljanje podataka o diskriminaciji u BiH

2016

Ni sedam godina nakon usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije Bosna i Hercegovina nema funkcionalan sistem za prikupljanje podataka o diskriminaciji.