Publikacije

Osvrt

Krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlasti: Ključni problemi iz perspektive njegovog procesuiranja u Bosni i Hercegovini

Sabina Sarajlija
2018

U grupi krivičnih djela protiv službene dužnosti u BiH najveći broj prijava se odnosi na krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlasti. No, prilično su glasne kritike koje ističu da se ova norma izuzetno ekstenzivno primjenjuje, da je neprecizno određena, da se za njom poseže kad nema druge opcije, da su činjenični opisi optužnica i presuda nedovoljno jasni i preopširni, da je potreban oprez i suzdržanost kod primjene ove odredbe, pa čak i da je i samo normiranje ovog djela prevaziđeno.

Osvrt

Ključni problemi u procesuiranju korupcije u Bosni i Hercegovini: materijalnopravni aspekti

Adela Bejtović Janušić
2018

Razlozi za loše rezultate pravosuđa u BiH u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela su mnogostruki. Kreću se od same prirode fenomena korupcije koja je, zbog interesa samih učesnika, često obavijena velom tajne, usljed čega ju je posebno teško otkriti, do nedovoljno dobrih institucionalnih i pravnih rješenja. Preporuke međunarodnih tijela, ali i uočeni problemi u praksi, nude važne smjernice za izmjene i dopune zakonskog okvira koje bi omogućile napredak u ovoj oblasti.

 

Komentar

Diskriminacija na osnovu invaliditeta u Bosni i Hercegovini: Izazovi novih zakonskih rješenja

Kosana Beker
2017

Osobe sa invaliditetom u BiH se suočavaju sa brojnim poteškoćama u ostvarivanju svojih prava, a izvještaji relevantnih međunarodnih instanci ukazuju i na diskriminaciju tih osoba u brojnim oblastima. Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije, pored ostalog, donose i unaprijeđene mehanizme zaštite prava osoba sa invaliditetom, ali i nove izazove za sudove u BiH.

Obrazovanje djece sa invaliditetom u BiH: dug put od integracije do inkluzije

Aleksandra Ivanković
2017

Procjene UNICEF-a iz 2006. godine govore da oko 6,5 posto djece u Bosni i Hercegovini ima neki oblik invaliditeta. Ipak, od ukupnog broja polaznika u vrtićima i osnovnim školama, tek je 1 posto djece sa invaliditetom, što znači da tek svako šesto dijete sa invaliditetom dobije priliku da sa svojim vršnjacima ide u vrtić ili u redovnu osnovnu školu.

Osvrt

Dvije škole pod jednim krovom u Bosni i Hercegovini: (ne)razumijevanje problema i moguća rješenja

Alina Trkulja
2017

Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini i pojedine prakse koje se primjenjuju daleko su od toga da za efekat imaju razumijevanje, toleranciju i prijateljstvo između svih naroda i svih rasnih, etničkih ili vjerskih grupa, kako to nalažu i za cilj obrazovanja postavljaju i međunarodni pravni dokumenti koje je država ratificirala ali i Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Postojeće obrazovne politike za posljedicu imaju sveprisutnu diskriminaciju i nejednakost, pa i segregaciju u obrazovanju, za koju je najeklatantniji primjer podijeljenih / paralelnih škola poznatih kao “dvije škole pod jednim krovom”.

Osvrt

Kvalitet optužnica i presuda u Bosni i Hercegovini kao faktor efikasnog procesuiranja krivičnih djela korupcije

Ljiljana Filipović
2017

Zahtjev za efikasnošću pravosuđa se često svodi na zahtjev za što većim brojem sudskih odluka u što kraćem roku. Međutim, takav pojednostavljen pristup zanemaruje kvalitet ostvarene krivičnopravne zaštite, kao i značaj i složenost okončanih predmeta. S tim u vezi, kvalitet sudskih i tužilačkih odluka je neizostavna komponenta efikasnosti pravosudnih institucija, kojoj u narednom periodu treba posvetiti posebnu pažnju. 

Kvalitet odgovora pravosuđa BiH na korupciju: preliminarni nalazi

2017

Rezultati istraživanja, predstavljeni u ovoj publikaciji, pokazuju da odgovor pravosuđa na korupciju u BiH nije adekvatan.

Izvještaj

Monitoring odgovora pravosuđa na korupciju u BiH

2017

Iako normativni i institucionalni okvir za suzbijanje korupcije u BiH postoji, istraživanja su pokazala da u posljednjih dvadeset godina ona ostaje sveprisutna pojava u bosanskohercegovačkom društvu. Uprkos posebno značajnoj ulozi pravosuđa u borbi protiv korupcije, istraživanja i izvještaja koji se bave problematikom procesuiranja koruptivnih krivičnih djela u BiH nema mnogo.http://newsite.analitika.ba/bs/projekti/integritet-kroz-pravdu-neovisni-monitoring-civilnog-drustva-i-procjena-pravosudnog

Policy brief

Budućnost javnih radiotelevizijskih servisa na Kosovu: Da li će hibridni model finansiranja promijeniti status quo Radiotelevizije Kosovo (RTK)?

Naser Miftari
2017



U fokusu ovog policy briefa-a je pitanje finansiranja, izbora, uslova odbora i rukovodstva, te predloženih metoda povećanja odgovornosti RTK.



Policy brief

Radiotelevizija Albanija - ka javnim medijskim servisima: Proširenje na online multimediju i remodeliranje odnosa s publikom

Blerjana Bino
2017

U fokusu ovog policy briefa-a je nepredvidivost transformacije RTSH-a (Radiotelevizije Albanija) u javne medijske servise - njenu političku dimenziju i model finansiranja. Policy brief zatim istražuje primjenu multimedijalnih strategija u digitalnom području i remodeliranje odnosa RTSH sa njenom publikom.

Policy brief

U začaranom krugu: Postoji li budućnost za javne radiotelevizijske servise u Bosni i Hercegovini?

Tea Hadžiristić
2017

Rezultati istraživanja, prezentirani u ovoj publikaciji, pokazuju da javni radiotelevizijski servisi u BiH nisu uspjeli da obezbijede održiv model finansiranja, nisu nezavisni od politike, ne ispunjavaju svoje nadležnosti i nisu usvojili nove tehnologije koje su od presudne važnosti za njihovu kontinuiranu relevantnost i opstanak.

Policy brief

Participativni model za javne medije u Makedoniji: Oživljavanje ideje

Snezana TrpevskaIgor Micevski
2017


Jedan od glavnih razloga za neuspješnu transformaciju javnih radiotelevizijskih servisa u Makedoniji je politički paralelizam celokupnog medijskog sistema: jake i izdržljive veze između političkih partija i medija.


Radni materijal

Perspektive i razvoj javnih radiotelevizijskih servisa: slučaj Albanija

Blerjana BinoBesart Kadia
2017

Ova studija razmatra razvoj javnih radiotelevizijskih servisa u Albaniji analizirajući ključne aspekte njegova funkcionisanja,  kao što su regulatorni okvir, finansiranje i digitalizacija, uzimajućui u obzir specifičnosti šireg socio-kulturološkog i političkog konteksta. 

Blog

Između finansijske stabilnosti i političke zavisnosti: Propitivanje modela finansiranja javnih radiotelevizijskih servisa u Crnoj Gori

Nataša Ružić
2017


Politički pritisci koji sprečavaju javne radiotelevizijske servise u Crnoj Gori da obavljaju svoju javnu ulogu postojali su od njihovog osnivanja i ogledaju se u njihovoj uredničkoj pristrasnosti, kvalitetu programa, nivou tehnološkog razvoja i nivou profesionalizma među zaposlenima. U tom kontekstu, važan faktor koji treba razmotriti jeste da li i kako model finansiranja javnih radiotelevizijskih servisa u Crnoj Gori doprinosi njegovoj uredničkoj i finansijskoj nezavisnosti.


Radni materijal

Javni radiotelevizijski servisi u Crnoj Gori

Nataša Ružić
2017




Ova studija razmatra status i djelovanje javnih radiotelevizijskih servisa u Crnoj Gori, te proces transformacije Radio Televizije Crne Gore (RTCG) u javni servis. Na osnovu analize zakonodavstva, postojećih studija, javno dostupnih dokumenata, i razgovora sa nadležnim sagovornicima, rezultati istraživanja ukazuju na to da RTCG nije imao značajne transformacije u javni servis.




Radni materijal

Budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u Hrvatskoj

Davor Marko
2017

Ova studija analizira različite faze, postignuća i izazove transformacije hrvatske radiotelevizije u javni RTV servis. Analiza prikazuje proces razvoja u kontekstu specifičnih političkih, društvenih, ekonomskih i tehnoloških faktora.

Radni materijal

Razvoj i budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u Makedoniji: Ka izgradnji participativnog modela javnih servisa

Snezana TrpevskaIgor Micevski
2017

Ova studija govori o izazovima s kojima se trenutno suočava javni radiotelevizijski servis u Makedoniji i istražuje perspektive za prevazilaženje prepreka za njegovu transformaciju s obzirom na četiri normativna načela javnih radiotelevizijskih servisa: građanstvo, univerzalnost, kvalitet i povjerenje.

Komentar

Princip pariteta i (ne)diskriminacija u državnoj službi u Bosni i Hercegovini

Vesna Pirija
2017

Okolnosti u kojima je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, čiji je sastavni dio Aneks IV, kao Ustav Bosne i Hercegovine, dovele su do ustavnih rješenja prema kojima su konstitutivni narodi stavljeni u povoljniji položaj od ostalih građana, bilo da se radi o nacionalnim manjinama ili nacionalno neopredijeljenim građanima. No, čak i u konsocijacijskom aranžmanu, zahtjev za proporcionalnim predstavljanjem i paritetom ne bi se trebao ostvarivati nauštrb nediskriminacije, kao osnovnog principa zaštite ljudskih prava.

Radni materijal

Budućnost javnih radiotelevizijskih servisa na Kosovu

Naser Miftari
2017

Ova studija razmatra trenutni položaj, ulogu i funkcionisanje Radiotelevizije Kosovo (RTK) - u dijahronijskoj perspektivi - od njenog osnivanja 1999. godine do danas. Studija istražuje da li kontekst u kojem javni radiotelevizijski servis djeluju na Kosovu pruža pogodno okruženje za njegovu budućnost i kontinuirani razvoj, te kako je to povezano sa tekućim trendovima na globalnom i nivou EU, koji utiču na razvoj javnih radiotelevizijskih servisa.

Radni materijal

Budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini

Nidžara Ahmetašević Tea Hadžiristić
2017

Ova studija ispituje budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini posmatrajući njihov razvojni put i njihovu trenutnu situaciju, pritom uzimajući u obzir složene kontekstualne izazove. Studija tvrdi da transformacija javnih emitera u prave javne radiotelevizijske servise u Bosni i Hercegovini do sada nije uspela kada je riječ o osnovnim elementima takvog sistema: finansiranje, nezavisnost, obaveze i usvajanje novih tehnologija.