Uloga Ustavnog suda Srbije u periodu tranzicije

Rad analizira ulogu Ustavnog suda Srbije u procesu demokratske tranzicije, pojašnjavajući njegovu marginalnu i marginaliziranu ulogu u ustavnom i političkom sistemu, te razmatrajući utjecaj brojnih internih i eksternih faktora na poziciju i rezultate rada ovog Suda. 

Teme: Ustav, institucije i politika Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Editor

Download

Rad je pripremljen u sklopu regionalnog istraživačkog projekta koji proučava doprinos ustavnih sudova demokratskoj tranziciji u pet država nasljednica bivše Jugoslavije: Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Srbiji. Centralno pitanje projekta bilo je da li su, na koji način, pod kojim uslovima, i sa kakvim posljedicama ustavni sudovi uspjeli da se pozicioniraju kao stvarni promotori pravnih, društvenih i političkih promjena u ovom dijelu Evrope. 

Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta “Sudovi kreatori politika?: Razmatranje uloge ustavnih sudova kao nositelja promjena na Zapadnom Balkanu”, koji je u periodu od 2014. do 2016. godine implementirao  Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska pravaGroup for Legal and Political Studies sa Kosova i CRPM – Center for Research and Policy Making iz Makedonije.

Projekat je implementiran uz finansijsku podršku Regionalnog programa za promociju istraživanja (RRPP). RRPP programom koordinira i upravlja Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu (IICEE) pri Univerzitetu u Fribourgu (Švicarska). Program u potpunosti finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Federalni odjel za inostrane poslove.