Specifičnosti dokazivanja mobinga u parničnom postupku

Komentar M. Reljanovića nastoji prikazati ključne parametre dokazivanja mobinga u parničnom postupku, što je od velike važnosti jer njihovo pravilno razumijevanje i primjena u parničnim postupcima mogu garantovati bolju sudsku praksu u ovoj oblasti.

Teme: Ljudska pravaPravosuđe i pristup pravdi
Mario Reljanović
Editor

Download

Zakonom o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine mobing je reguliran kao jedan od oblika diskriminacije. Ovaj Zakon definira mobing kao “oblik nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu koji podrazumijeva ponavljanje radnji koje imaju ponižavajući efekat na žrtvu čija je svrha ili posljedica degradacija radnih uslova ili profesionalnog statusa zaposlenog”. Ovakvo određenje mobinga određuje i specifične mehanizme pravne zaštite kojima se žrtva mobinga može zaštititi. Jedan od njih jeste i pokretanje parnice povodom diskriminisanja. Ova parnica se vodi prema opštim pravilima parničnog postupka, na način uređen zakonima o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, ali postoje i specifična rješenja koja su usvojena imajući u vidu karakterističan procesni položaj žrtve diskriminacije ili mobinga.

U tužbama povodom diskriminacije (a samim tim i mobinga), veoma je teško dokazati da li je došlo do nedozvoljenog ponašanja poslodavaca ili drugog zaposlenog. Komentar M. Reljanovića nastoji prikazati ključne parametre dokazivanja mobinga u parničnom postupku, što je od velike važnosti jer njihovo pravilno razumijevanje i primjena u parničnim postupcima mogu garantovati bolju sudsku praksu u ovoj oblasti.

Autor predstavlja dvije specifičnosti dokazivanja u postupcima povodom mobinga: prva se ogleda se u prebacivanju tereta dokazivanja na tuženog dok je druga specifičnost u ovakvim parnicama u listi potencijalnih dokaza koji su na raspolaganju tužiocu.

Komentar je objavljen u okviru projekta “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije”, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Više o AD programu možete saznati na portalu www.diskriminacija.ba.