Prijedlog

Prepreke za donošenje javnih politika zasnovanih na činjenicama - slučaj Bosne i Hercegovine

2018

Jedna od ključnih izazova u domenu donošenja i implementacije javnih politika u BiH jeste hronični nedostatak analitičkih kapaciteta javnih institucija ali i drugih aktera. Iako postoji regulatorni okvir koji bi trebao osigurati adekvatnost procesa izrade javnih politika, manjak analitičkih kapaciteta čini te formalne preduvjete uglavnom nedjelotvornim.

Prijedlog

Izmjene i dopune zakonskog okvira za zaštitu od diskriminacije u BiH: Ostvareni pomaci i potrebna unapređenja

2018

Usvajanjem Izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije 2016. godine, BiH je dobila znatno unaprijeđen zakonski okvir u ovoj oblasti.

Prijedlog

Aktivne politike zapošljavanja u BiH: Zašto više pažnje trebamo posvetiti programima obuke?

2016

Zašto više pažnje trebamo posvetiti programima obuke u sklopu aktivnih politika zapošljavanja (APZ) tema je novog policy memoa Analitike. Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini nedovoljno su razvijene i potrebna je reforma kako bi se postigli željeni rezultati.

Prijedlog

Međunarodna pomoć i demokratizacija medija na zapadnom Balkanu: naučene lekcije

2016

Policy memo „Međunarodna pomoć i demokratizacija na zapadnom Balkanu: naučene lekcije“ daje pregled primljene pomoći od međunarodne zajednice i njen utjecaj na proces demokratizacije medija u zemljama zapadnog Balkana.

Prijedlog

Preporuke za unapređenje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini

2016

Ovaj policy memo iznosi ključne rezultate analize i preporuke za unapređenje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, a podijeljen je prema različitim aspektima sistema javnih nabavki.

Prijedlog

Komentari na Prijedlog zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH

2016

Aktuelne aktivnosti na donošenju novog Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH nužan su i dobrodošao korak u pravom smjeru – jačanja statusa i nezavisnosti Institucije. Tekst Prijedloga, koji je formuliralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, predviđa značajna unapređenja, ali otvara i brojna pitanja te ostavlja mnogo razloga za zabrinutost.

Prijedlog

Reforme tržišta rada u BiH: Fleksibilnost bez sigurnosti?

2015

Policy memo Analitike ukazuje na aktuelne rasprave i iskustva država Evrope u domenu tržišta rada, s posebnim osvrtom na debatu o fleksibilnosti i sigurnosti, a koje mogu poslužiti za bolje razumijevanje trenutne situacije i pomoći u definiranju pristupa reformama u BiH.

Prijedlog

Preporuke za unaprjeđenje pravne zaštite u postupcima javne nabave u Bosni i Hercegovini

Stanka Pejaković
2015

Ovaj policy memo ima za cilj ukazati na ključne nedostatke u zakonskom okviru koji regulira pravnu zaštitu u postupcima javne nabave u BiH, te ponuditi preporuke za prevazilaženje uočenih nedostataka.

Prijedlog

Preporuke za unapređenje Zakona o zabrani diskriminacije

2015

Novi policy memo Analitike ima za cilj da ukaže na ključne nedostatke koje bi trebalo otkloniti u okviru predstojećih aktivnosti vezanih za izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije i ponudi niz preporuka kako bi se to moglo učiniti. Preporuke su formulirane prevashodno iz perspektive najboljeg interesa žrtava diskriminacije i stimuliranja efektivnog korištenja mehanizma sudske i zaštite od strane Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

Prijedlog

Kako pristupiti izradi akcionog plana Bosne i Hercegovine u okviru Partnerstva za otvorenu vlast?

2015

Nakon što je Bosna i Hercegovina (BiH) 24. septembra 2014. godine postala 65. članica multilateralne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP), od nje se očekuje da do kraja juna 2015. godine izradi akcioni plan sa listom aktivnosti i prioriteta u oblastima transparentnog i odgovornog rada vlasti, učešća građana u procesu donošenja odluka, te korištenja novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija za povećanje otvorenosti vlasti.