Pravo na obrazovanje bez diskriminacije: slučaj “Vrbanjci”

Donošenje nastavnog plana i programa koji ne predviđa niti adekvatno uvažava nacionalnu grupu predmeta za manjinski konstitutivni narod, uprkos tome što zakon na kojem je takav plan i program utemeljen proklamira načelo zabrane diskriminacije, predstavlja kršenje prava na obrazovanje. 

Teme: Ljudska pravaPravosuđe i pristup pravdi
Dženana Radončić

Download

Ovaj komentar ima za svrhu analizu odluke Okružnog suda u Banjoj Luci kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Kotor-Varoši kojom je utvrđeno da nije počinjena diskriminacija nad djecom bošnjačke nacionalnosti time što im nije omogućeno izučavanje nacionalne grupe predmeta (historije, jezika, književnosti) u Osnovnoj školi “Sveti Sava”, područnoj školi u Vrbanjcima, u Kotor-Varoši. Sudovi u ovom predmetu nisu se bavili analizom rješenja Zakona o osnovnom obrazovanju, nego sadržinom i realizacijom nastavnog plana i programa, te je postupanje Republike Srpske (tačnije ministra prosvjete i Republičkog pedagoškog zavoda) analizirano iz aspekta potencijalnih diskriminatornih normi i praksi.

Komentar je objavljen u okviru projekta Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Publikacija je trenutno dostupna samo u verziji na lokalnim jezicima i možete je preuzeti OVDJE.