Politička participacija nacionalnih manjina

Analitika je objavila izvještaj “ Politička participacija nacionalnih manjina: Standardi i prakse država u implementaciji člana 15 Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope” autorice Kiran Auerbach. Publikacija je rezultat istraživačkog projekta „Politička participacija nacionalnih manjina na lokalnom nivou u BiH”, koji je podržala Local Government and Public Service Reform Initiative – Open Society Foundations.

Teme: Ustav, institucije i politika Ljudska pravaDecentralizacija
Kiran Auerbach
Editor

Download

Ispod možete pročitati odlomak iz sažetka ovog izvještaja:

U evropskom kontekstu, najvažniji ugovor koji se bavi pravima manjina je Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (Framework Convention for the Protection of National Minorities) (u daljnjem tekstu: Okvirna konvencija ili FCNM) Vijeća Evrope iz 1998. godine, koju je usvojilo više od 40 država članica širom kontinenta. Okvirna konvencija se u članu 15 bavi pitanjem participacije nacionalnih manjina u javnim poslovima, ali je sam tekst neodređen i nudi premalo pojašnjenja za praktičnu implementaciju. Kao odgovor na sve veće priznanje participacije u javnim poslovima kao važnog aspekta prava manjina, stručno tijelo koje prati implementaciju Konvencije – Savjetodavni odbor za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: Savjetodavni odbor ili SO) – 2008. godine je objavilo detaljan Komentar o efikasnoj participaciji pripadnika nacionalnih manjina u kulturnom, društvenom i ekonomskom životu i javnim poslovima (Commentary on the Effective Participation of Persons Belonging to National Minorities in Cultural, Social and Economic Life and in Public Affairs), koji nudi tumačenje osnovnih standarda za provedbu člana 15 i predstavlja odraz izvještaja koje podnose države.

Nema sumnje da je Savjetodavni odbor dao veliki doprinos svijesti o participaciji manjina u odlučivanju i uspostavljanju standarda u ovoj oblasti. U ovom izvještaju analizira se njegov Komentar, kao i najaktuelniji ciklusi podnošenja izvještaja svake države članice Okvirne konvencije kako bi se pojasnilo značenje efikasne participacije u odlučivanju i kako bi se odredili modeli najbolje prakse. Kao okvir koji obuhvata institucionalne mehanizme participacije i zajednička pitanja koja treba uzeti u obzir prilikom njihovog oblikovanja, izvještaj posvećuje pažnju koordinaciji među mehanizmima, te koordinaciji na različitim nivoima upravljanja, uključujući lokalni nivo, koji je često zanemaren u stručnim analizama. Pored ove opće svrhe, poseban je cilj izvještaja da posluži za pojašnjenje, promoviranje i pružanje smjernica u implementaciji inkluzivnih vlasti u odnosu na manjine u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama Balkana. Ova druga dimenzija izvještaja rezultat je često primijećenog nerazumijevanja koncepta političke participacije manjina, te često neizvjesnih i teških puteva ka istinski multietničkoj vlasti kojima ove zemlje, u različitoj mjeri, trenutno idu.

U analizi se također elaboriraju dva postojeća faktora koja utječu na rad Savjetodavnog odbora u postavljanju standarda i u ocjenjivanju prakse država. Prvi je široka sloboda procjene koja se daje državama u oblikovanju sistema političke participacije manjina, kao i individualizirani pristup Savjetodavnog odbora, koji uzima u obzir specifične kontekste (kao što su trenutni nivo uključenosti manjina, historijski i društveno-politički faktori) prilikom ocjenjivanja ovih sistema. Drugi je faktor ograničeni mandat Savjetodavnog odbora, jer o postupku podnošenja izvještaja u najvećoj mjeri odlučuju same države članice, a SO se oslanja na saradnju država i ne posjeduje mehanizam provedbe kojim bi osigurao ispunjenje svojih preporuka. Ova studija, dakle, istražuje utjecaj tih faktora na postavljanje standarda i na pojedinačna mišljenja SO-a o implementaciji političke participacije manjina koju provode države potpisnice. Ona nudi ilustrativne primjere iz postupka podnošenja izvještaja samih država kako bi se istaknuli i dodatno pojasnili relevantni standardi. Međutim, analiza također ima za cilj da umanji dio optimizma prema radu SO-a zbog primjetnih praznina, na koje dijelom utječu i postojeća ograničenja njegovog mandata.

Izvještaj na jezicima BiH možete preuzeti OVDJE.

Izvještaj na engleskom jeziku dostupan je OVDJE.