Policy brief

Razvoj sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini

Ivan Kutleša
2016

Policy brief “Razvoj sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini” sažetak je izvještaja autora Ivana Kutleše pod nazivom “Analiza sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini”.

Policy brief

Ka većoj transparentnosti ugovora o javnoj nabavi u Bosni i Hercegovini

Stanka Pejaković
2016

Policy brief “Ka većoj transparentnosti ugovora o javnoj nabavi u Bosni i Hercegovini” je sažetak izvještaja “Objavljivanjem ugovora do transparentnijih javnih nabava u Bosni i Hercegovini: Analiza pravnog okvira”.

Policy brief

Otvoreni javni podaci u Bosni i Hercegovini: Od ideje do realizacije

2016

U Bosni i Hercegovini ne postoje politike kojima se regulira pitanje proaktivne transparentnosti i otvorenih podataka, kao ni pitanje njihove ponovne upotrebe u komercijalne i nekomercijalne svrhe. Istovremeno, javne institucije prikupljaju i proizvode veliku količinu podataka od kojih bi se mogle stvoriti nove ekonomske i društvene vrijednosti. 

Policy brief

Sistem socijalne pomoći u Bosni i Hercegovini: Zanemareni potencijal aktivnih socijalnih politika

2016

Unatoč lošem stanju i performansama bh. ekonomije, visokoj stopi siromaštva i velikom broju osoba u stanju socijalne potrebe, sistem socijalne pomoći u Bosni i Hercegovini je nedovoljno razvijen i neefikasan.

Policy brief

Pravo na pristup informacijama u BiH: Ka efektivnijem institucionalnom okviru

2015

Pravo na pristup informacijama u Bosni i Hercegovini nije na odgovarajući način zaštićeno, budući da institucije koje su zadužene za nadzor provedbe zakonâ o slobodi pristupa informacijama u BiH ne posjeduju snažne kontrolne mehanizme niti resurse za provođenje nadzora u ovoj oblasti.

Ovo je jedan od zaključaka policy briefa "Pravo na pristup informacijama u BiH: Ka efektivnijem institucionalnom okviru", koji analizira kako je na institucionalnom nivou riješeno pitanje nadzora i provedbe zakonâ o slobodi pristupa informacijama u BiH, te koje su slabe tačke postojećeg sistema.

Policy brief

Transparentne javne nabavke u BiH: Nova rješenja za stari problem

2015

Ovaj policy brief nudi uvid u glavne prepreke transparentnosti u oblasti javnih nabavki, posebno u svjetlu međunarodnih standarda i komparativnih praksi, prvenstveno se fokusirajući na postojeća zakonska i institucionalna rješenja u ovoj oblasti.

Policy brief

Mjesne zajednice u Bosni i Hercegovini: Potencijal zanemarenih institucija

Mirna Jusić
2015

Rezultati istraživanja o mjesnim zajednicama (MZ) u Bosni i Hercegovini (BiH), prezentirani u ovom sažetku, ukazuju na to da je njihovo učešće u različitim lokalnim pitanjima od direktne važnosti za potrebe stanovnika zajednice. Istraživanje također ukazuje na različite moguće uloge koje bi MZ mogle obavljati u zavisnosti od potreba zajednice.

Policy brief

Javne institucije i internet: politike i prakse u Bosni i Hercegovini

Nevena RšumovićTarik JusićJavne institucije i internet: politike i prakse u Bosni i Hercegovini
2014

Unatoč sve većem rastu broja korisnika interneta u Bosni i Hercegovini, politike i prakse web-prisustva javnih institucija u ovoj zemlji tek djelomično korespondiraju međunarodnim standardima i trendovima, što, u krajnjem, negativno utječe na ukupnu transparentnost i otvorenost javnih institucija.

Policy brief

Regulacija mobinga u Bosni i Hercegovini u kontekstu Zakona o zabrani diskriminacije

Mario Reljanović

Borba protiv diskriminacije i mobinga u posljednjim je decenijama rezultirala donošenjem posebne zakonske regulative u gotovo svim evropskim državama. Ipak, u zakonodavstvu BiH kompleksna problematika mobinga je nedovoljno regulisana, ne samo zbog teorijski neutemeljenog regulatornog pristupa zasnovanog na potpunom poistovjećivanju diskriminacije i zlostavljanja na radu, već i zbog čitavog niza normativnih praznina u aktuelnom zakonskom okviru.

Policy brief

Ključni problemi u javnim nabavkama u BiH: Iskustva privrednih subjekata

2015

Policy brief "Ključni problemi u javnim nabavkama u BiH: Iskustva privrednih subjekata" sumira glavne rezultate istraživanja o preprekama sa kojima se privredni sektor suočava u postupcima javne nabavke u BiH.