Osnovni principi i dokazivanje “ostalih oblika diskriminacije” prema Zakonu o zabrani diskriminacije

Novi komentar Analitike ima za cilj da ukaže na ključne specifičnosti ostalih oblika diskriminacije i njihovog dokazivanja, koje bi i sudije, ali i zastupnici žrtava diskriminacije trebali imati u vidu u njihovom djelovanju u sudskim postupcima za zaštitu od diskriminacije.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Aleksandra Ivanković
Editor

Download

Uznemiravanje, spolno (seksualno) uznemiravanje, mobing, podsticanje na diskriminaciju ili davanje naloga za vršenje diskriminacije su Zakonom o zabrani diskriminacije definirani kao "ostali oblici diskriminacije". I u slučaju ovih oblika diskriminacije, kao i kod neposredne i posredne diskriminacije, primjenjuje se pravilo o prebacivanju tereta dokazivanja ukoliko tužilac potkrijepi navode da je zabrana diskriminacije prekršena. No, osnovna specifičnost "ostalih oblika diskriminacije" jeste da njihovo dokazivanje ne zahtijeva korištenje uporednog testa i određivanje komparatora.

Novi komentar Analitike ima za cilj da ukaže na ključne specifičnosti ostalih oblika diskriminacije i njihovog dokazivanja, koje bi i sudije, ali i zastupnici žrtava diskriminacije trebali imati u vidu u njihovom djelovanju u sudskim postupcima za zaštitu od diskriminacije.

Komentar je objavljen u okviru projekta “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije”, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Više o AD programu možete saznati na portalu www.diskriminacija.ba.

Publikacija je trenutno dostupna samo u verziji na lokalnim jezicima. Komentar na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.