Kako do adekvatne strategije za prevenciju i borbu protiv diskriminacije?: moguće lekcije za Bosnu i Hercegovinu

Većina država u regionu pristupila je izradi i usvajanju strategija za prevenciju i borbu protiv diskriminacije, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Naime, planom rada za 2016. godinu, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH predvidjelo je izradu strategije za prevenciju i borbu protiv diskriminacije BiH.  

Teme: Ustav, institucije i politika Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Vesna Pirija

Download

U novoj studiji Analitike, autorica Pirija tematizira i analizira ključna pitanja vezana za izradu i usvajanje strategije, a koja se ujedno odnose i na primjenu najboljih praksi u razvoju javnih politika. Studija nudi odgovor na pitanje da li, pod kojim uvjetima i na koji način sveobuhvatni strateški dokument o zabrani diskriminacije može doprinijeti unapređenju stanja u ovoj oblasti. Njome su obuhvaćeni razlozi za usvajanje strategije u kontekstu BiH, te je ponuđen pregled iskustava država iz regiona u procesu izrade, usvajanja i primjene sličnih strateških dokumenata.

Na kraju su razmotreni koraci koje je BiH do sada poduzela na razvoju Strategije, a sagledana je i moguća uloga i mjesto budućeg dokumenta u “ekosistemu” sektorskih strateških dokumenata, koji već sadrže ili trebaju biti dodatno osnaženi antidiskriminacijskim odredbama. Krajnja je svrha studije ponuditi sistematičan pregled ključnih pitanja pri izradi strategije, te ponuditi preporuke za izradu što kvalitetnijeg dokumenta.

Analiza je objavljena u okviru projekta “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije”, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Publikacija je trenutno dostupna samo u verziji na lokalnim jezicima. Komentar na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE