Kada se različito postupanje može opravdati?

Članom 5. Zakona o zabrani diskriminacije utvrđeni su opći uslovi za opravdanje različitog postupanja, kao i lista konkretnih izuzetaka od zahtjeva jednakog tretmana. Imajući u vidu kompleksnost ove problematike, nužno se postavlja pitanje u kojoj će mjeri donosioci odluka u postupcima za zaštitu od diskriminacije imati potrebna znanja, odnosno relevantne informacije o pravilnoj primjeni ovog člana Zakona.

Teme: Ljudska prava
Vanja Kovač

Download   View Online

Stoga se u novom komentaru Analitike nastoji ukazati na ključne pristupe razumijevanja izuzetaka od jednakog tretmana, odnosno opravdanja različitog postupanja u skladu sa dva, za Bosnu i Hercegovinu, značajna izvora prava i standarda u ovoj oblasti: Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i relevantnim direktivama Evropske unije.  Pored toga, predstavljeni su i neki od izazova sa kojima su se susretali Evropski sud za ljudska prava i Evropski sud pravde u pokušaju da utvrde granice različitog postupanja u svojoj jurisprudenciji. Konačno, u tekstu se sugeriraju i mogući izazovi u BiH u primjeni člana 5. Zakona, te nude prijedlozi za djelovanje sudova u BiH bazirani na naučenim lekcijama iz prakse dva evropska suda.

Komentar Kada se različito postupanje može opravdati? Izuzeci od principa jednakog postupanja u pravu Bosne i Hercegovine u svjetlu jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava i prava Evropske unije možete preuzeti OVDJE.

Komentar je objavljen u okviru projekta “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije”, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.