Interne procedure zaštite od diskriminacije

U Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, predložena je odredba kojom se uvode interne procedure zaštite kao jedan od mehanizama za zaštitu od diskriminacije.

Teme: Ljudska prava
Mario Reljanović

Download

Ovaj institut obavezuje sva javna tijela, te ostale pravne osobe da u svoje opće pravne akte, ili kroz posebne pravne akte, reguliraju načela jednakog postupanja, te da  osiguraju efikasne interne procedure zaštite od diskriminacije. Ovako postavljena odredba ostavlja dosta prostora za implementaciju jer omogućava da se prilagodi raznovrsnim oblicima diskriminacije. S druge strane, ta odredba otvara i različita pitanja koja se tiču njene primjene, ali i odnosa Zakona o zabrani diskriminacije prema drugim pravnim aktima.

Novi policy brief Analitike tematizira koncept i domašaj interne zaštite od diskriminacije. Svoje mjesto u analizi našli su i potencijalni problemi, odnosno nedorečenosti u reguliranju ove problematike koji bi mogli da stvore probleme u praksi i dovedu do neujednačene primjene. Analizu zaključuju preporuke za buduće djelovanje u ovoj oblasti.

Policy brief možete preuzeti OVDJE.

Policy brief je objavljen u okviru projekta “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije”, koji u partnerstvu provode Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Više o AD programu možete saznati na portalu www.diskriminacija.ba.