Diskriminacija na osnovu invaliditeta u Bosni i Hercegovini: Izazovi novih zakonskih rješenja

Osobe sa invaliditetom u BiH se suočavaju sa brojnim poteškoćama u ostvarivanju svojih prava, a izvještaji relevantnih međunarodnih instanci ukazuju i na diskriminaciju tih osoba u brojnim oblastima. Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije, pored ostalog, donose i unaprijeđene mehanizme zaštite prava osoba sa invaliditetom, ali i nove izazove za sudove u BiH.

Teme: Ljudska prava
Kosana Beker

Download

Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije iz 2016. godine, pored ostalog, eksplicitno propisuju da je invaliditet jedno od ličnih svojstava na osnovu kojeg je diskriminacija zabranjena. Ovaj komentar polazi od pretpostavke da se, zbog brojnih problema u BiH kada je riječ o položaju osoba sa invaliditetom, u kombinaciji sa novim procesnim odredbama koje reguliraju antidiskriminacijske postupke, a koje olakšavaju položaj tužitelja, u narednom periodu može očekivati veći broj postupaka za zaštitu od diskriminacije na osnovu invaliditeta. Zbog toga je nužno da sudovi i sudije budu adekvatno pripremljeni za takav razvoj događaja.  U tom smislu, u ovom radu se pojašnjavaju osnovni parametri zabrane diskriminacije na osnovu invaliditeta i elaboriraju ključni predmeti iz evropske prakse u toj oblasti.

Publikacija je objavljena u okviru projekta Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Publikacija je trenutno dostupna samo u verziji na lokalnim jezicima i možete je preuzeti OVDJE