Vesna Pirija

Biografija

Vesna Pirija rođena je 22. 4. 1985. godine u Sarajevu. Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine. Poslijediplomski master studij završila je 2013. godine pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za evropske studije, i stekla akademsko zvanje magistra evropskih studija. Završni rad odbranila je na temu “Uloga Suda pravde Evropske unije u stvaranju prava EU”. Godine 2014. stekla je Cambridge International Diploma in Business. Trenutno je doktoranda na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Međunarodnopravni smjer. Zaposlena je u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Dodatno stručno usavršavanje pohađala je iz oblasti ravnopravnosti spolova, borbe protiv diskriminacije, upravljanja pravosuđem, upravljanja ljudskim resursima i alternativnih načina ješavanja sporova (ARS). Autorica je stručnih radova na teme diskriminacije obrazovanju, ravnopravnosti spolova, pravosudnog sistema BiH i EU te ARS-a.

Radno Iskustvo

Visoko sudsko i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine

Obrazovanje

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu