Amir Bajrić

Biografija

Amir Bajrić je radio u Domu za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu u svojstvu pripravnika, a zatim je nastavio rad u Povjerenstvu za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.

U siječnju 2005. godine dobija zaposlenje u Uredu registrara – Odsjek za podršku Tužiteljstvu/Tužilaštvu BiH kao koordinator predmeta, a od rujna iste godine kao pravni suradnik. Od polovine 2007. godine radi u Tužiteljstvu/Tužilaštvu BiH kao stručni suradnik pravnik, gdje je i trenutno angažiran. Bio je angažiran kao istraživač za potrebe predmeta Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih stručnih konferencija i seminara, te predavao na temu praktične primjene Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka u Bosni i Hercegovini. Kao koautor objavio je dva rada o stanju ljudskih prava kroz propise i prakse u Bosni i Hercegovini u predmetima ratnih zločina.