Okrugli sto “Specifičnosti i izazovi dokazivanja diskriminacije u parničnom postupku”

Adresa:

Hotel Europe, Konferencijska sala 3, Sarajevo

Usvajanjem Zakona o zabrani diskriminacije, položaj žrtava diskriminacije u BiH je, barem u teoriji, poboljšan. Ključno unaprjeđenje u ovom domenu predstavlja odredba prema kojoj se teret dokazivanja (da do diskriminacije nije došlo) prebacuje na tuženog ukoliko tužilac uspije da demonstrira postojanje pretpostavke diskriminacije u konkretnom slučaju. Međutim, dostupni izvještaji o antidiskriminacionim sudskim postupcima u Bosni i Hercegovini pokazuju da domaći sudovi uvode vrlo visok prag koji tužilac mora dostići da bi teret dokazivanja prebacio na tuženu stranu, ili čak potpuno zanemaruju ovaj važni princip, primjenjujući opšta pravila parničnog postupka i na predmete koji se odnose na diskriminaciju.

 
 

Iznad navedeno bio je povod za Analitiku da, u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine, organizuje okrugli sto „Specifičnosti i izazovi dokazivanja diskriminacije u parničnom postupku“ sa namjerom da se predstavnicima pravosudne zajednice dodatno približi koncept i specifičnosti dokazivanja diskriminacije u antidiskriminacijskim sudskim postupcima, ponudi osvrt na uočene probleme sa dokazivanjem diskriminacije u sudskoj praksi u BiH i regionu, te pomogne u utvrđivanju prioriteta i ključnih faktora u unaprjeđenju situacije u ovoj oblasti, naročito iz perspektive sudija.

Predstavnici Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine i koalicije „Jednakost za sve“ (Vera Bjelogrlic, Edin Hodžić i Ines Bamburać) pozdravili su prisutne i ukratko ih upoznali s ciljem organiziranja događaja i sa daljnjim planiranim aktivnostima u okviru projekta.

 
 

U uvodnom izlaganju, prof. Zlatan Meškić (Pravni fakultet Univerziteta u Zenici), predstavio je koncept i specifičnosti dokazivanja diskriminacije u sudskom postupku i ponudio korisno tumačenje ključnih odredbi unutar Zakona o zabrani diskriminacije kroz prizmu europskih i uporednih antidiskriminacionih standarda.

 
 

U drugom izlaganju, Adnan Kadribašić (OSCE-a BiH), ponudio je pregled sudske prakse u BiH i regiji, i koristeći presude domaćih sudova u antidiskriminacijskog postupku ukazao na  uspjehe i neuspjehe u primjeni antidiskriminacionih standarda u praksi sudova u BiH.

 
 

U trećem i četvrtom izlaganju, sudije Goran Nezirović (Vrhovni sud Federacije BiH) i Staka Gojković (Vrhovni sud Republike Srpske) podijelili su sa prisutnima iskustava u dokazivanju diskriminacije u praksi i iznijeli vlastita viđenje određenih odredbi Zakona o zabrani diskriminacije, ističući niz nedostataka koji bi se trebali rješavati u predstojećoj reformi antidiskriminacionog okvira u BiH.

 
 

Okrugli sto organizovao u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine, a u okviru projekta "Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije". Projekat implementira Mediacentar Sarajevo, u partnerstvu sa tri organizacije: Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

 
 
Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Programi: Javno pravo