Kvadratura antidiskriminacijskog trougla u BiH - zakonski okvir, politike i prakse 2012-2016.

Adresa:

Hotel Europe, sala Atrium

U organizaciji Centra za društvena istraživanja Analitika, 05. decembra je u Sarajevu održana promocija izvještaja „Kvadratura antidiskriminacijskog trougla u BiH - zakonski okvir, politike i prakse 2012-2016., koja je okupila predstavnike relevantnih institucija i organizacija u oblasti borbe protiv diskriminacije. Osnovna namjera ovog događaja bila je da se ključnim akterima u oblasti borbe protiv diskriminacije predstave najvažniji nalazi analize ekspertskog tima Analitike, te da se dodatno podstakne dijalog i saradnja ključnih aktera u oblasti borbe protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini. 

Uvodne prezentacije održali su Edin Hodžić, direktor Centra za društvena istraživanja Analitika, Dženana Radončić, asistentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, Midhat Izmirlija, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, i Aida Malkić, istraživačica u oblasti borbe protiv diskriminacije Centra za društvena istraživanja Analitika, nakon čega je otvorena diskusija sa učesnicima događaja.

Neki od ključnih zaključaka sa ovog događaja jesu: 

  • Sistem zaštite od diskriminacije je dobro zamišljen, ali nije u potpunosti zaživio ni sedam godina od usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije. Očigledno ne postoje dovoljni ljudski i materijalni resursi, niti potrebna znanja na strani ključnih aktera, kako bi se Zakon konzistentnije primjenjivao. Dodatno, saradnja i koordinacija među akterima nije na odgovarajućem nivou.

  • Zakonski okvir je značajno unaprijeđen usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije tokom ove godine, te su svi ključni elementi u skladu sa direktivama EU. No, istaknuto je da prostor za dalje unaprjeđenje i dalje postoji – naročito kroz bolje i preciznije propisivanje izuzetaka od jednakog tretmana u skladu sa direktivama, dodatna zaštita i motiviranje žrtava da traže sudsku i intervenciju ombudsmana, te posebna pažnja koju treba posvetiti mobingu kao najrasprostranjenjim obliku diskriminacije.

  • Ključne institucije generalno nisu adekvatno i u potpunosti odgovorile na izazove zaštite od diskriminacije – Institucija ombudsmena i sedam godina kasnije součava se sa značajnim problemima u ispunjavanju svoje uloge centralnog tijela za zaštitu od diskriminacije; iako se mogu identificirati određeni pomaci na tom planu, sudovi u BiH još uvijek nisu u potpunosti ovladali kompleksnom materijom standarda za zaštitu od diskriminacije; Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH nije daleko odmaklo u ispunjavanju ključnog zadatka – osiguravanja monitoringa i statistike u odnosu na slučajeve diskriminacije u BiH, te izvještavanja o pojavama diskriminacije u BiH.

Učesnici događaja složili su se da bi u predstojećem periodu vlasti i nadležne institucije u BiH trebale posvetiti gorućim problemima identificiranim u oblasti borbe protiv diskriminacije, te da je neophodno nastaviti i intenzivirati širu javnu raspravu na ovu temu. 

Izvještaj možete preuzeti OVDJE

Ovaj događaj je oraganiziran u okviru projekta „Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije". Projekat  implementira Mediacentar Sarajevo, u partnerstvu sa tri organizacije: Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiConstitution, Institutions and Politics Ljudska prava
Programi: Javno pravo