Godišnja konferencija "Zakon o zabrani diskriminacije: kako do boljih i efikasnijih mehanizama zaštite"

Adresa:

Hotel Bristol, Sala ''Banja Luka'', Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo

U okviru projekta "Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije"  Analitika i Mediacentar organizuju, u saradnji sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava BiH, godišnju međusektorsku konferenciju "Zakon o zabrani diskriminacije: kako do boljih i efikasnijih mehanizama zaštite", koja će se održati 04.06.2015. od 09:30 do 14:30 sati, u hotelu Bristol u Sarajevu.

Iako je Zakon o zabrani diskriminacije na snazi od 2009. godine, brojne analize su ukazale na kontinuirane probleme u primjeni sveobuhvatnog antidiskriminacijskog okvira u BiH. Pored snažnijeg angažmana svih aktera u pravcu konzistentne primjene zakonskih rješenja u ovoj oblasti, evidentna je potreba za unaprjeđenjem postojećeg zakonskog okvira kako bi se osigurala bolja i efektivnija zaštita žrtava diskriminacije.

Stoga je osnovna namjera ove međusektorske konferencije da, osvrnuvši se na dosadašnja iskustva u oblasti borbe protiv diskriminacije u BiH, podstakne dijalog i saradnju između ključnih državnih institucija, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, predstavnika pravosuđa i nevladinih organizacija o ključnim problemima i ključnim pomacima u oblasti borbe protiv diskriminacije u BiH, te mogućim načinima unaprjeđenja Zakona o zabrani diskriminacije i njegove implementacije.

U okviru konferencije održat će se dva panela, gdje će prvi panel tematizirati zakonski okvir u oblasti zaštite od diskriminacije u BiH, dok će drugi panel biti posvećen regulaciji mobinga kao oblika diskriminacije prema Zakonu o zabrani diskriminacije u BiH.

Okrugli sto se organizuje u saradnji sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava BiH, a u okviru projekta "Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije". Projekat implementira Mediacentar Sarajevo, u partnerstvu sa tri organizacije: Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

NAPOMENA: Ovo je događaj zatvorenog tipa i mogućnost prisustvovanja imaju samo pozvani gosti.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Programi: Javno pravo